Betong och koldioxid

Betong har många goda egenskaper som är en förutsättning för hållbart byggande. Men betong har också miljöpåverkan. Den beror framförallt på utsläppen av koldioxid från tillverkningen av cement, som är ett av bindemedlet i betong. Cement är ett klister som tillsammans med vatten binder samman sten, grus och sand till betong.

 

Globalt står cementindustrin för cirka 7 % av koldioxidutsläppen. Det är naturligtvis mycket men då måste man beakta att betong är världens mest använda byggmaterial. Idag används mer än 30 miljarder ton betong per år.

 

Betongen används för att bygga vägar, broar, tunnlar och järnväg, säkerställa trygg vattenförsörjning, avloppshantering och energiförsörjning samt bygga bostäder, skolor, sjukhus och kontor.

 bridges      multi 

 

Betong absorberar koldioxid

Många är nog inte medvetna om att betong tar upp koldioxid under hela betongkonstruktions livstid, så kallad karbonatisering. Detta sker helt naturligt och påverkar vanligtvis inte konstruktionens egenskaper.

 

Upp till 20 % av koldioxidutsläppen från produktion av betong kan tas upp. Det finns standardiserade metoder för hur betongens karbonatisering beräknas (EN 16757). I Sverige tas cirka 300 000 ton CO2 upp per år genom karbonatisering.

 

Cement för klimatneutral betong

Betongens stora klimatutmaning är cement. Så mycket som drygt 90 % av utsläppen från betong kommer från cementen som är ett av bindemedlen i betong. Resten kommer från transporter, tillverkning av betong och andra delmaterial. 

 

Det är viktigt att poängtera att svensk cementindustri har en vision om cement för klimatneutral betong år 2030. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är en förutsättning för att lyckas med visionen. Norcem har i Brevik, Norge, under de senare åren visat att det finns teknik som möjliggör koldioxidavskiljning. Omkring 2024 kan en första CCS-anläggningen vara på plats inom global cementindustri. Ambitionen att en liknande lösning ska finnas i Sverige senast 2030.

 

Betongbranschen i Sverige har som målsättning att all betong ska vara klimatneutral senast 2045 och att klimatneutral betong ska finnas på marknaden senast 2030. Arbetet fortskrider under projektet Betonginitiativet.

 

 Väg till klmatneutralt betongbyggande Thomas Concrete Group

Vägen till klimatneutralt betongbyggande

arrow blue Ersätt cement med alternativa bindemedel

Redan idag minskas användning av cement i betong dels genom att optimera betongsammansättning dels genom att ersätta cementen med alternativa bindemedel. Dessa är restprodukter från andra industrier såsom slagg från stålindustrin och flygaska från energisektorn.

 

Det finns idag betong på marknaden med upp till 50% lägre CO2-avtryck.

! Dessa måste efterfrågas och användas i högre utsträckning än vad som görs idag.

 

arrow blue Optimera konstruktionen i ett tidigt skede

Genom resurseffektiv design, materialoptimering och konstruktionslösningar som utnyttjar betongen effektivare och optimerar utifrån funktion, är det möjligt att minska klimatpåverkan från en konstruktion.

 

Dessa insatser ger en direkt reduktion då en mindre mängd betong behöver tillverkas och transporteras. Potentialen varierar beroende på projektets förutsättningar, men bedöms kunna uppgå till över 30 %. Genom att redan från början välja en resurssnål konstruktionslösning kan en betydande förbättring åstadkommas.

 

arrow blue Utnyttja betongens energieffektivitet

Betong har en hög termisk tröghet, vilket innebär att temperaturen i ett betonghus är stabil även när yttertemperaturen varierar.

 

Betongens höga täthet innebär även att värmeförluster är minimala. Vilket resulterar i en låg energiförbrukning, utan extra behov av uppvärmning eller kylning. Detta sparar energi, sparar pengar och innebär lägre koldioxidutsläpp under husets hela livslängd.

 

arrow blue Använd rätt betong på rätt plats

Som utgångspunkt vid optimering med avseende på klimatpåverkan är det viktigt att inte använda högre betongkvalitet än konstruktionens olika delar kräver.

 

”Rätt betong på rätt plats”, innebär att val av betongkvalitet optimeras med hänsyn till klimatpåverkan.

 

Det bidrar till en lägre klimatpåverkan från byggnaden – till samma nytta.

 

arrow blue Samverka och utnyttja potentialen

Genom samverkan mellan byggherre, konstruktör, arkitekt och byggmaterialleverantör i ett tidigt skeda av ett byggprojekt utnyttjas den stora potential som finns att minska koldioxidutsläppen.

 

arrow blue Transportera effektivt

Betong tillverkas alltid nära byggarbetsplatsen (inom 1 timme), med lokala råvaror, vilket leder till korta transportsträckor och låga koldioxidutsläpp.

 

arrow blue Minimera underhåll

Rätt konstruerade byggnadsverk i betong håller under mycket lång tid, med minimalt underhåll. Detta leder till kostnadsbesparing och minskade utsläpp av koldioxid.

 

arrow blue Återvinn och återanvänd

Betong tillverkas av naturliga material och är 100 % återvinningsbart. Krossad betong kan återanvändas som ballast i ny betong eller tex användas i bärlagret vid vägbyggnationer.

Krossad betong absorberar dessutom koldioxid ännu snabbare.

 

Read more Thomas Concrete Group LÄS MER

Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO2 cement-based materials industryThomas arrow Light green
UN Environment. Copyright © United Nations Environment Programme, Paris 2017 (Revised Edition)

 

CO2 uptake in cementcontaining products Background and calculation models for IPCC implementation. Thomas arrow Light green
© IVL Swedish Environmental Research Institute 2018. Håkan Stripple, Christer Ljungkrantz, Tomas Gustafsson, Ronny Andersson.

 

Emission Omissions: Carbon accounting gaps in the built environment.  Thomas arrow Light green
© 2019 International Institute for Sustainable Development
Published by the International Institute for Sustainable Development

 

Betong och klimat. En rapport om arbetet för klimatneutral betongThomas arrow Light green
RAPPORT — AUGUSTI 2017. Svenska Betong

 

The decarbonization. Benefits of sectoral circular economy actions. Thomas arrow Light green
February 2020. European Environment Agency.

 

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft BetongbranschenThomas arrow Light green
Betonginitiativet 2018

 

Vägledning klimatförbättrad betongThomas arrow Light green
Svensk Betong

 

A sustainable future for the European cement and concrete industry. Technology assessment for full decarbonisation of the industry by 2050Thomas arrow Light green
ETHZ & EPFL 2018, Auréliecc Favier, Catherine De Wolf, Karen Scrivener and Guillaume Habert.

 

 open position

 

Vi, Team Thomas bidrar aktivt till hållbart samhällsbyggande.

Genom åren har vi på Thomas Concrete Group jobbat målinriktat med att minska betongens klimatpåverkan. 

 

Thomas Betong, vårt dotterbolag, var först i Sverige med att redan 2012 erbjuda sina kunder betongprodukter med avsevärt lägre CO2-avtryck. Thomagrön® är nu en etablerad produkt med upp till 50 % lägre klimatpåverkan. 2016 lanserades Thomas Miljöstomme® ett helt unikt byggsystem med 30% lägre koldioxidavtryck.

 

Vi erbjuder EPDer för produkter och projekt för att öka transparensen och ge våra kunder och branschen möjlighet att göra mer hållbara val. Vi arbetar också proaktivt gentemot materialleverantörer och efterfrågar på EPD på våra råmaterial.

 

Vi har gjort mycket, men vi nöjer oss inte med det. Vår ambition är att vara ledande inom vår industri på att leverera hållbara produkter och tjänster. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och öka materialets livslängd, funktion och prestanda. Vi driver utvecklingen mot klimatneutral betong. Vi är Specialisterna på betong.